Marrigje Scheurwater woont aan de dijk in Opijnen in de T-boerderij, die haar grootvader heeft gebouwd. 

Met de buurt maak ik

mij sterk voor behoud

van agrarisch

cultureel erfgoed”

“Het heeft een jaar geduurd om het Waterschap duidelijk te maken dat dit landschap met boerderijen, hooibergschuren en hoogstambomen speciaal is. Het was fijn dat we werden gehoord. Wat we daarvoor gedaan hebben? Een waardestelling laten maken door het Gelders Genootschap, Open Monumentendagen georganiseerd en een website gebouwd.En lezen, heel veel lezen. Je moet met feiten komen. Uiteindelijk hebben we veel publiciteit gekregen voor de Zwarte Populier, onderdeel van dit agrarisch landschap en zeldzaam in Europa. Hij kreeg de derde prijs bij de ‘Boom van het Jaar verkiezingen 2019’ van het SBNL Natuurfonds. Ik heb het gevoel dat we ertoe gedaan hebben.”

Marrigje Scheurwater

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt. Hij voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsregels. De afgelopen jaren heeft het waterschap gezocht naar oplossingen om de dijk te versterken. Inmiddels weten we op hoofdlijnen hoe we de dijk willen versterken. Dit dijkversterkingsproject is een van de projecten waar het waterschap op dit moment aan werkt.

Dijkversterkingsproject
Tiel-Waardenburg

1

1

Door een afsluitmiddel in het Achterwaterschap, een opening in de Middelkade in Kinderdijk en een nieuw boezemgemaal bij Hardinxveld te realiseren, ontstaat na zes eeuwen een nieuwe indeling van het boezemsysteem in het gebied.
Zo kunnen we de waterpeilen beter beheersen
en hoeven we minder kades te versterken.
Dit jaar is hiervoor de verkenningsfase gestart.
De nieuwe indeling van het boezemstelsel,
in combinatie met kadeverbetering, zorgt voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem voor de komende 50 jaar.  

Te versterken kades, een steeds moeilijker beheersbaar boezempeil,
de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en onlogische afwateringen. Redenen genoeg om het boezemwatersysteem
in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) anders in te gaan
richten. Dit doen we met het Gebiedsprogramma A5H.

Gebiedsprogramma A5H

1

2

Capaciteitsuitbreiding Elshoutsluis 

Eind 2019 hebben we drie nieuwe pompen geplaatst in de Elshoutsluis. De capaciteit van de sluis is hiermee verdubbeld naar 1.500 m3/min. Capaciteitsuitbreiding is nodig omdat compensatie moet plaatsvinden voor het verlies van waterberging in de Hoge Boezem. Dit komt doordat het maximale peil daar wordt verlaagd naar +0,25m NAP. De Elshoutsluis zorgt ervoor dat water kan uitstromen naar de Lek. Maar bij hoge rivierwaterstanden kon deze uitstroom niet plaatsvinden. Tot voor kort werd het water dan naar de Hoge Boezem van de Overwaard gevoerd, waar het blijft tot het rivierpeil weer is gedaald. Dankzij de capaciteitsuitbreiding kan het Kokgemaal ook bij hoge rivierwaterstanden blijven malen.  

Gemaal Groot-Ammers i.c.m. inlaat

Elshoutsluis

Vergroten capaciteit Elshoutsluis

Flexibele afsluiting

Openen Middelkade

1.500 m3/min.

Gemaal Hardinxveld i.c.m. inlaat

In oktober kreeg Hardinxveld-Giessendam een nieuw stukje natuurgebied: tussen de Giessen en de weg Giessenzoom. Het is een nieuwe parel aan het Prachtlint, een lint van kleurrijke natuur voor vlinders, bijen en andere insecten. Bezoekers kunnen er wandelen, picknicken, vissen of met een kano aanmeren. 

Nieuwe natuur in
de Alblasserwaard

1

3

Soms is het juist de bedoeling dat mensen een natuurgebied met rust laten, zoals bij het nieuwe rietmoeras bij Kinderdijk. Dan moet je uitwijken naar ongebruikelijke methoden van onderhoud. In de nazomer zijn daar geiten ingezet om een overschot aan nieuwe wilgen weg te grazen. Beter dan mensen kunnen zij er uit de voeten op de drassige ondergrond.

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld extreem hoogwater op de grote rivieren, het stilvallen van een rioolwaterzuivering of dat er gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. 

Calamiteitenzorg: bodemverontreiniging golfbaan Spijk

1

4

Dat laatste kwamen we afgelopen maart tegen bij de golfbaan in Spijk. Het oppervlaktewater ter plaatse bleek ernstig vervuild. Waterschap Rivierenland heeft daarop direct actie ondernomen om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. We hebben een gemaal tijdelijk stilgezet en sloten afgedamd. Sindsdien houden we de waterkwaliteit continu in de gaten en zorgen we er met noodmaatregelen voor dat de dammen niet overstromen.


Sinds 15 september 2019 zorgen ruim 2700 zonnepanelen voor stroom voor de afvalwaterzuivering in Hardinxveld-Giessendam. Vanaf 5 december 2019 beschikt de zuivering in Geldermalsen over een zonnepark met 2000 zonnepanelen. Eerder kreeg de zuivering in Gorinchem al een zonnepark.

Zonneparken voor Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen

1

5

Deze nieuwe zonneparken zijn mooie stappen op weg naar een energieneutraal waterschap in 2030. Waterschap Rivierenland wil uiteindelijk 40% van het totale energiegebruik van het waterschap opwekken met zonnepanelen. Hiervoor zijn ongeveer 20 hectaren nodig. Daarmee kunnen we 20 miljoen kWh per jaar realiseren. 

Met de buurt maak ik

mij sterk voor behoud

van agrarisch

cultureel erfgoed”

“Het heeft een jaar geduurd om het Waterschap duidelijk te maken dat dit landschap met boerderijen, hooibergschuren en hoogstambomen speciaal is. Het was fijn dat we werden gehoord. Wat we daarvoor gedaan hebben? Een waardestelling laten maken door het Gelders Genootschap, Open Monumentendagen georganiseerd en een website gebouwd.En lezen, heel veel lezen. Je moet met feiten komen. Uiteindelijk hebben we veel publiciteit gekregen voor de Zwarte Populier, onderdeel van dit agrarisch landschap en zeldzaam in Europa. Hij kreeg de derde prijs bij de ‘Boom van het Jaar verkiezingen 2019’ van het SBNL Natuurfonds. Ik heb het gevoel dat we ertoe gedaan hebben.”

Marrigje Scheurwater

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt. Hij voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsregels. De afgelopen jaren heeft het waterschap gezocht naar oplossingen om de dijk te versterken. Inmiddels weten we op hoofdlijnen hoe we de dijk willen versterken. Dit dijkversterkingsproject is een van de projecten waar het waterschap op dit moment aan werkt.

Dijkversterkingsproject
Tiel-Waardenburg

1

1

Marrigje Scheurwater woont aan de dijk in Opijnen in de T-boerderij, die haar grootvader heeft gebouwd. 

Door een afsluitmiddel in het Achterwaterschap, een opening in de Middelkade in Kinderdijk en een nieuw boezemgemaal bij Hardinxveld te realiseren, ontstaat na zes eeuwen een nieuwe indeling van het boezemsysteem in het gebied.
Zo kunnen we de waterpeilen beter beheersen en hoeven we minder kades te versterken. Dit jaar is hiervoor de verkenningsfase gestart. De nieuwe indeling van het boezemstelsel, in combinatie met kadeverbetering, zorgt voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem voor de komende 50 jaar.  

Te versterken kades, een steeds moeilijker beheersbaar boezempeil, de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en onlogische afwateringen. Redenen genoeg om het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) anders in te gaan richten. Dit doen we met het Gebiedsprogramma A5H.

Gebiedsprogramma A5H

1

2

Capaciteitsuitbreiding Elshoutsluis 

Eind 2019 hebben we drie nieuwe pompen geplaatst in de Elshoutsluis. De capaciteit van de sluis is hiermee verdubbeld naar 1.500 m3/min. Capaciteitsuitbreiding is nodig omdat compensatie moet plaatsvinden voor het verlies van waterberging in de Hoge Boezem. Dit komt doordat het maximale peil daar wordt verlaagd naar +0,25m NAP. De Elshoutsluis zorgt ervoor dat water kan uitstromen naar de Lek. Maar bij hoge rivierwaterstanden kon deze uitstroom niet plaatsvinden. Tot voor kort werd het water dan naar de Hoge Boezem van de Overwaard gevoerd, waar het blijft tot het rivierpeil weer is gedaald. Dankzij de capaciteitsuitbreiding kan het Kokgemaal ook bij hoge rivierwaterstanden blijven malen.  

Nieuw boezemgemaal bij Hardinxveld

Gemaal Groot-Ammers i.c.m. inlaat

Elshoutsluis

Vergroten capaciteit Elshoutsluis

Flexibele afsluiting

Openen Middelkade

1.500 m3/min.

In oktober kreeg Hardinxveld-
Giessendam een nieuw stukje natuurgebied: tussen de Giessen 
en de weg Giessenzoom. Het is een nieuwe parel aan het Prachtlint, een lint van kleurrijke natuur voor vlinders, bijen en andere insecten. Bezoekers kunnen er wandelen, picknicken, vissen of met een kano aanmeren. 

Nieuwe natuur in
de Alblasserwaard

1

3

Soms is het juist de bedoeling dat mensen een natuurgebied met rust laten, zoals bij het nieuwe rietmoeras bij Kinderdijk. Dan moet je uitwijken naar ongebruikelijke methoden van onderhoud. In de nazomer zijn daar geiten ingezet om een overschot aan nieuwe wilgen weg te grazen. Beter dan mensen kunnen zij er uit de voeten op de drassige ondergrond.

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld extreem hoogwater op de grote rivieren, het stilvallen van een rioolwaterzuivering of dat er gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. 

Calamiteitenzorg: bodemverontreiniging golfbaan Spijk

1

4

Dat laatste kwamen we afgelopen maart tegen bij de golfbaan in Spijk. Het oppervlaktewater ter plaatse bleek ernstig vervuild. Waterschap Rivierenland heeft daarop direct actie ondernomen om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. We hebben een gemaal tijdelijk stilgezet en sloten afgedamd. Sindsdien houden we de waterkwaliteit continu in de gaten en zorgen we er met noodmaatregelen voor dat de dammen niet overstromen.


Sinds 15 september 2019 zorgen ruim 2700 zonnepanelen voor stroom voor de afvalwaterzuivering in Hardinxveld-Giessendam. Vanaf 5 december 2019 beschikt de zuivering in Geldermalsen over een zonnepark met 2000 zonnepanelen. Eerder kreeg de zuivering in Gorinchem al een zonnepark.

Zonneparken voor Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen

1

5

Deze nieuwe zonneparken zijn mooie stappen op weg naar een energieneutraal waterschap in 2030. Waterschap Rivierenland wil uiteindelijk 40% van het totale energiegebruik van het waterschap opwekken met zonnepanelen. Hiervoor zijn ongeveer 20 hectaren nodig. Daarmee kunnen we 20 miljoen kWh per jaar realiseren. 

Gemaal Groot-Ammers i.c.m. inlaat